Over 1 million glade rejsende
Kvalitetstestede premium hoteller
CO2-kompenserede rejser
Har du spørgsmål?
Ring til vores kundeservice - vi taler engelsk og tysk
Ring til os
Travelcircus

Brugs- og forretningsbetingelser

Brugs- og forretningsbetingelser for Travelcircus GmbH

 

- Version: Juni 2019 - 

 

Indhold:

Afsnit A

Betingelser for brug af websitet og tjenester ydet af Travelcircus

Afsnit B

Almindelige forretningsbetingelser for Travelcircus for formidling af rejser

 

Afsnit A; Betingelser for brug af websitet og tjenester

I. Anvendelsesområde og ændring af betingelserne for brug, definitioner

(1) Nærværende brugsbetingelser danner grundlaget for forretningsforbindelserne mellem Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, D-13407 Berlin (i det følgende benævnt: “Travelcircus“) og brugeren af det website, der drives af Travelcircus, hhv. funktionaliteter, applikationer, moduler, programmer, software, der er relateret til websitet (i det følgende sammenfattende benævnt: "Tjenester"), uanset ved hjælp af hvilken enhed (f.eks. pc, smartphone, tablet) brugeren henter hhv. bruger disse tjenester.

(2) Brugsbetingelserne gælder udelukkende. Brugerens afvigende forretningsbetingelser, især brugerens forretningsbetingelser, der er i modstrid med brugsbetingelserne, bliver kun del af aftalen med Travelcircus, når og for så vidt Travelcircus udtrykkeligt og skriftligt samtykker i, at de afvigende betingelser bliver inddraget. Brugerens afvigende forretningsbetingelser inddrages ikke i aftalen, især ved at brugeren kun henviser til dem og fremsender dem til Travelcircus eller ved at Travelcircus ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod gyldigheden af brugerens afvigende forretningsbetingelser eller Travelcircus uden forbehold udfører en ordre eller en tjeneste aktiverer en funktionalitet.

(3) Travelcircus forbeholder sig ret til at ændre brugsbetingelserne med fremtidig virkning. Travelcircus gennemfører kun sådanne ændringer af gyldige grunde, f.eks. i tilfælde af nye tekniske udviklinger, ændringer i retspraksis hhv. lovgivningen eller øvrige ligeværdige grunde. Travelcircus informerer hhv. meddeler omgående brugeren om ændringerne; Travelcircus gør brugeren opmærksom på de frister og retsvirkninger samt mulighed(er) for indsigelse, som er forbundet dermed i det enkelte tilfælde. Hvis brugeren ikke gør indsigelse mod ændringerne inden for den frist, der er anført i offentliggørelsen hhv. meddelelsen, anses ændringerne for at være accepteret ved brugerens fortsatte brug af Travelcircus’ website eller tjenester. Lovbestemmelser om unilateral ændring af priser og/eller aftalevilkår ændres ikke heraf.

(4) I brugsbetingelserne og de øvrige forretningsbetingelser for Travelcircus finder følgende definitioner anvendelse:

 • Ved “forbruger” forstås i det følgende enhver fysisk person, som indgår en retshandel i forbindelse med formål, der overvejende ikke er kommercielle eller kan tilregnes deres selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.
 • Ved “erhvervsdrivende“ forstås derimod naturlige eller juridiske personer eller personselskaber med egen retsevne, som ved indgåelse af en retshandel handler ved udøvelse af deres kommercielle eller selvstændig professionelle virksomhed.
 • Ved “website” forstås Travelcircus’ websites (f.eks. www.travelcircus.de), uanset med hvilket topdomæne hhv. landesuffiks det pågældende website bliver kaldt.
 • Bruger” er en person, der besøger websitet.
 • Kunde” er en person, der skaber grundlag for eller indgår en aftale med Travelcircus.
 • Ved “aftaleparter” forstås Travelcircus og kunde/bruger.
 • Ved “serviceudbydere“ forstås virksomheder, der tilbyder turistiske enkeltydelser hhv. ydelsespakker, f.eks. hoteller og andre udbydere af indkvartering, rejsearrangører, luftfartsselskaber, biludlejningsfirmaer eller andre transportvirksomheder, rejseforsikringer, som kan bookes på websitet.
 • Ved “afbestilling” forstås erklæringen om afbestilling af rejsen før den aftalte eller planmæssige rejse.

II. Ydelser, kundekreds, kommunikation, aftalesprog

(1) Travelcircus stiller på websitet / i tjenesterne funktioner til rådighed for brugeren, især funktioner til at tage kontakt og til automatisk indgåelse af aftaler. Travelcircus forbeholder sig ret til når som helst at udvide, forbedre eller på anden måde ændre de tilbudte funktionaliteter af hhv. ydelserne på websitet / tjenesterne, især, hvis dette fremmer den tekniske fremgang og / eller er hensigtsmæssigt i forbindelse med at forebyggelse af strafferetligt relevante praksisser eller misbrug af websitet / tjenesterne.

(2) Kommunikationen på websitet / via tjenesterne sker elektronisk. Travelcircus forbeholder sig ret til at kommunikere med brugeren på forskellige elektroniske måder, f.eks. pr. e-mail, SMS-beskeder, pr. API (Application Programming Interface), pr. In-App-push-beskeder samt ved hjælp af elektroniske beskeder, som er deponeret i kontoen på websitet; dette gælder, så længe og for så vidt brugeren ikke udtrykkeligt har gjort indsigelse mod udvalgte elektroniske kommunikationsmåder. Brugeren accepterer, at alle tilladelser, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som Travelcircus meddeler brugeren elektronisk, i henhold til loven ikke behøver at være affattet skriftligt, medmindre ufravigelige lovforskrifter i det enkelte tilfælde kræver en anden kommunikationsform. Brugeren sikrer, at modtagelsen af elektroniske beskeder fra Travelcircus er sikret og især ikke forhindres af SPAM-filtre.

(3) Travelcircus accepterer kun brugere hhv. kunder, der er fuldmyndige personer, som aftalepartner. Alle ydelser, der er præsenteret på websitet / i tjenesterne, er affattet på grundlag af denne forudsætning. Hvis kunden har til hensigt at foretage en booking til et barn uden ledsagelse via websitet hhv. tjenesterne, skal denne tage kontakt med serviceteamet hos Travelcircus, inden bookingen foretages.

(4) Aftalesproget i forhold til Travelcircus er tysk.

III. Brug af websitet / tjenesteydelser, forholdsregler

(1) De eksklusive brugsrettigheder til websitet / tjenesterne og det beskyttede indhold (f.eks. logoer, fotoer, grafikker, beskrivelser) som er tilgængeligt på websitet / i tjenesterne, tilhører Travelcircus hhv. dennes samarbejdspartnere (rettighedshavere). Det er udtrykkeligt forbudt, at brugeren overtager websitet - det være sig helt eller delvist ved at overtage fotoer, billeder, beskrivelser, grafikker eller designet.

(2) Uanset bestemmelserne i stk. 1 er brugeren, udelukkende til personlige formål, berettiget til at downloade, afbilde og udskrive enkelte sider og/eller uddrag af websitet / tjenesterne (såsom oplysninger om indkvartering, dokumentation for reservationen). Ved brug af indhold på websitet / i tjenesterne er brugeren forpligtet til at oplyse kilden ved en fast anbragt, let forståelig og godt læselig bemærkning.

(3) Brugeren har især ikke ret til (med forbehold af undtagelsen i ovenstående stk. 2) uden udtrykkelig tilladelse fra rettighedshaveren at ændre, kopiere, overdrage, afstå, sælge, distribuere, udnytte, udstille, offentliggøre, offentligt fremvise, mangfoldiggøre og licensere indhold, informationer, software, produkter eller serviceydelser, som er tilgængelige på eller kan indses via websitet / tjenesterne.

(4) Hvis der er konkrete holdepunkter for, at en bruger culpøst krænker lovforskrifter, tredjeparters rettigheder såsom retten til et navn, ophavs- og varemærkerettigheder eller hvis en bruger krænker nærværende brugsbetingelser, ophavs- og mærkerettigheder eller hvis Travelcircus har en yderligere legitim interesse, har Travelcircus ret til, under hensyntagen til den pågældende brugers legitime interesser, at træffe en eller flere af følgende forholdsregler:

 • advare brugeren;
 • slette brugerens bidrag / indhold;
 • begrænse brugerens brug af websitet / tjenesterne;
 • midlertidigt eller definitivt udelukke brugerens brug af websitet / tjenester (spærring).

Aftaler, der er allerede indgået med en serviceudbyder, berøres ikke af ovennævnte forholdsregler.

IV. Ansvar

(1) Krav på skadeserstatning, som er opstået som følge af brugsaftalen, over for Travelcircus er udelukket.

(2) Heraf udelukket er brugerens skadeerstatningskrav, som skyldes tab af menneskeliv, personskade eller skader på helbredet eller skødesløs krænkelse af væsentlige forpligtelser i henhold til aftalen eller ansvar for øvrige skader, som beror på forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra Travelcircus’ eller Travelcircus’ agenters side. Ved væsentlige forpligtelser i henhold til aftalen forstås sådanne forpligtelser, hvis opfyldelse er en væsentlig forudsætning for den forskriftsmæssige gennemførelse af aftalen og som brugeren regelmæssig kan stole på. Ved krænkelse af væsentlige forpligtelser i henhold til aftalen er Travelcircus kun ansvarlig for aftaletypisk, forudseelig skade, hvis denne er forårsaget af simpel uagtsomhed, medmindre det drejer sig om brugerens skadeerstatningsansvar som følge af tab af menneskeliv, personskade eller skader på helbredet.

(3) Travelcircus’ ansvar ifølge produktansvarsloven, svig og andre lovmæssigt ufravigelige erstatningsordninger forbliver uberørt af ovennævnte ansvarsbegrænsninger. Ovennævnte ansvarsudelukkelser og -begrænsninger finder anvendelse i samme omfang til fordel for Travelcircus’ lovlige repræsentanter, ansatte og øvrige agenter.

V. Lovvalg, værneting, formkrav

(1) Samtlige retsforhold mellem aftaleparterne er udelukkende underlagt retten i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN's køberet. Hvis brugeren hhv. kunden er en forbruger, gælder pkt. 1 kun i det omfang, at beskyttelsen af ufravigelige retsbestemmelser i den stat, hvor forbrugeren har sit primære opholdssted, ikke omgås ved lovvalget.

(2) Såfremt aftaleparterne er handlende ifølge tysk ret, eller i det tilfælde, at brugeren hhv. kunden ikke har noget almindeligt værneting i Tyskland, eller i det tilfælde, at den kunde, som skal sagsøges, efter aftalens indgåelse flytter ud af landet eller flytter sit primære opholdssted uden for denne lovs geografiske gyldighedsområde eller hvis kundens bopæl eller primære opholdssted er ukendt, aftales Berlin som eneste værneting. Ufravigelige lovbestemmelser om eneste værneting berøres ikke heraf.

(3) Ændringer eller tilføjelser skal foretages skriftligt. Ændring, ophævelse af eller tilføjelser til denne klausul skal foretages skriftligt.

VI. Bemærkninger om tvistbilæggelse i forbrugersager

(1) Travelcircus bestræber sig på at bilægge eventuelle meningsforskelle, som er opstået i forbindelse med forbrugeraftaleforhold, ved fælles aftale. Ved eventuelle klager kan brugeren hhv. gæsten henvende sig til “Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e. V.” (Udenretlig tvistbilæggelsesorgan for forbrugere og erhvervsdrivende, svarer til Forbrugerklagenævnet i Danmark) ved at sende en e-mail til [email protected]. Forældelse af eventuelle krav er udelukket, så længe denne procedure varer.  Hvis parterne ikke bliver enige, kan - uden forudgående forsøg på bilæggelse hos et statsligt anerkendt organ - sagen henvises til afgørelse ved de ordinære domstole.

(2) Såfremt en tvistbilæggelse i forbrugersager efter trykningen af disse brugsbetingelser for rejsearrangørernes rejseformidler vil være obligatorisk, oplyser Travelcircus kunden herom i en egnet form.

(3) Ved alle aftaler med kunden, som er indgået elektronisk, henviser Travelcircus til Den Europæiske Kommissions platform til onlinetvistbilæggelse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Afsnit B: Ekstra forretningsbetingelser for formidling af rejser

Nærværende ekstra forretningsbetingelser danner grundlaget for aftalen om forretningsførelse, som kunden indgår med Travelcircus som formidler; de forklarer og supplerer de almindelige lovforskrifter for formidling af rejser i den tyske civillovbog [Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)] og ikrafttrædelsesloven om den tyske civillovbog [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)].

De gælder uafhængigt af yderligere forretningsbetingelser og tarifbestemmelser, som eventuelt ligger til grund for forholdet mellem kunde og tjenesteleverandør. Tjenesteleverandøren har ikke indflydelse på forretningsbetingelser og tarifbestemmelser; de vises kunden ved indgåelse af aftalen og det er kundens eget ansvar at læse dem og eventuelt sikre dem.

I. Formidler, tjenesteleverandør

(1) Formidler er

Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, D-13407 Berlin (“Travelcircus”)

Telefonnummer: +49(0)30 577 000 900

E-mail: [email protected]

(2) Navn på/ firma, adresse og kontaktoplysninger om tjenesteleverandøren hhv. rejsearrangøren fremgår af det pågældende tilbud på websitet / tjenesten.

II. Aftalens gestand, oplysninger om bookingsprocessen og lagring af aftalens tekst

(1) Travelcircus giver kunden mulighed for at booke turistiske enkeltydelser hhv. ydelsespakker, der tilbydes af serviceudbydere (f.eks. hoteller og andre udbydere af indkvartering, rejsearrangører, luftfartsselskaber, biludlejningsfirmaer eller andre transportvirksomheder, rejseforsikringer). Travelcircus nævner de pågældende serviceudbydere på websitet / i tjenesterne med navn/ firma og adresse, så at kunden er informeret om sin pågældende aftalepartner.

(2) De ydelser, der er tilbydes på Travelcircus’ website / i Travelcircus’ tjenester er endnu ikke kontraktmæssigt bindende tilbud fra Travelcircus i retlig forstand, men forstås som en invitation til brugere af websitet til at afgive et tilbud. I den forbindelse tilbyder Travelcircus ikke ydelserne i eget navn, men i den pågældende serviceudbyders navn og for dennes regning. Kunden afgiver et kontraktmæssigt bindende tilbud på en aftale til den valgte serviceudbyder – efter indtastning af de nødvendige oplysninger som navn, adresse og e-mailadresse  – ved at sende online-reservationsblanketten ved at trykke på den knap, som gør ham opmærksom på den bindende karakter af sin erklæring, på de betingelser og vilkår, der fremgår af websitet, og giver samtidigt Travelcircus ordre til at levere den valgte ydelse. Den aftale, der er formidlet mellem kunden og serviceudbyderen, er indgået, når en reservationsbekræftelse er modtaget, som sædvanligvis sendes pr. e-mail eller almindelig post; denne bekræftelse kræver ikke afgivelse i nogen bestemt form, hvorfor kunden også er kontraktmæssigt bundet af bekræftelser, som er afgivet mandligt og telefonisk.  Fremsendelsen af en regning fra Travelcircus eller serviceudbyderen svarer til en reservationsbekræftelse.

(3) De gængse pc- og browserfunktioner, f.eks. tilbage-kommandoen i browseren, er tilgængelige for kunden, så denne kan rette, slette eller nulstille hele den elektroniske reservationsblanket.

(4) Travelcircus gemmer aftaleteksten og reservationsoplysninger i begrænset tid i forbindelse med afvikling af aftalen om forretningsførelse, og efter reservationen er aftaleteksten og reservationsoplysningerne ikke længere tilgængelige via internettet. Inden for rammerne af aftaleafviklingen videregiver Travelcircus de nødvendige aftaleoplysninger til de serviceudbydere, som kunden har valgt. Det anbefales, at kunden sørger for en varig lagring af reservationsoplysninger og aftaleteksten. Når aftaleafviklingen er fuldført, slettes hhv. gøres aftaleteksten og reservationsoplysningerne utilgængelige for videre brug, medmindre dette er til hinder for ufravigelige afgifts- og handelsretlige opbevaringsforpligtelser fra Travelcircus’ side. Yderligere oplysninger om håndtering af kundeoplysninger fremgår af Travelcircus’ erklæring om databeskyttelse https://www.travelcircus.de/datenschutzerklaerung .

(5) Oplysninger om de enkeltydelser hhv. ydelsespakker, der er præsenteret på websitet, beror på oplysninger fra de pågældende serviceudbydere; det er ingen oplysninger om beskaffenheden fra Travelcircus. Travelcircus er ikke forpligtet til at opnå succes ved formidlingen ved mangel på den nødvendige mulighed for at påvirke serviceudbyderne, medmindre dette som minimum er aftalt skriftligt.   Positionsoplysninger, kort eller billeder bruges kun til uforbindende orientering om den lokale position af tilbuddet. Bestemmende for aftalens indgåelse er kun de oplysninger, som er indeholdt i reservationsprocessens sidste trin og i den tilsvarende reservations- hhv. rejsebekræftelse.

(6) Den korrekte opfyldelse af de formidlede ydelser over for kunden påhviler kun den nævnte serviceudbyders ansvar. Travelcircus har ingen indflydelse på, om den valgte serviceudbyder accepterer kundens tilbud på en aftale. I henhold til aftalen om forretningsførelse er Travelcircus kun forpligtet til på vegne af kunden at formidle indgåelsen af hovedaftalen om de(n) ydelse(r), som er anført på serviceudbyderens website, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger. Travelcircus er kun forpligtet til at formidle det billigste tilbud, hvis der foreligger en tilsvarende udtrykkelig aftale med kunden, som skal være affattet skriftligt for at være retsgyldig.

III. Brugerens/kundens forpligtelser

(1) Brugeren er forpligtet til omhyggeligt at udfylde, kontrollere og ved behov rette de nødvendige reservationsfelter på online-reservationsblanketten på websitet (såsom person-, kontakt- og betalingsoplysninger). Urigtige oplysninger kan medføre problemer ved formidlingen, som væsentligt påvirker levering af ydelsen og forårsager ekstra udgifter.

(2) Desuden er kunden forpligtet til at sikre, at

 • Travelcircus har kundens korrekte og fuldstændige kontaktoplysninger (især også en aktuel, gyldig e-mailadresse, ved booking af flyrejser også: telefonnummer);
 • modtagelsen af informationer (f.eks. informationsblad) og øvrige dokumenter fra Travelcircus er sikret og især ikke hindres af et SPAM-filter i e-mailprogrammets indbakke;
 • kunden omgående efter modtagelsen kontrollerer alle oplysninger på reservationsbekræftelsen, regninger samt øvrige rejsedokumenter og straks skal meddele afvigelser, urigtigheder, ufuldstændigheder og øvrige urimeligheder til afsenderen;
 • kunden med jævne mellemrum tjekker den e-mailkonto, der hører til den oplyste e-mailadresse med henblik på beskeder fra Travelcircus hhv. fra den valgte serviceudbyder for at sikre modtagelsen af oplysninger om bookingen hhv. meddelelser om ændringer. Denne forpligtelse gælder også, hvis kunden har en profil eller brugerkonto, som er tilgængelig via Travelcircus’ website.

(3) Hvis kunden ikke modtager nogen modtagelsesbekræftelse efter afsendelse af online-reservationsblanketten, skal kunden kontrollere e-mailprogrammets indbakke og spam-mappe, og kontakte kundeserviceafdelingen hos Travelcircus.

(4) Afhængigt af den ydelse hhv. det rejsemål hhv. det transportmiddel, som kunden har valgt, vises serviceudbydernes forretningsbetinger hhv. deres eventuelt eksisterende øvrige bemærkninger ikke på tysk. Kunder, som ikke kan forstå forretningsbetinger hhv. øvrige bemærkninger, som er affattet på et fremmedsprog, skal på eget ansvar henvende sig til en person eller et sted, som har kendskab til det pågældende fremmedsprog.

(5) Travelcircus gør kunden opmærksom på, at serviceudbydernes forretningsbetingelser og øvrige bemærkninger kan medføre ekstra forpligtelser for kunden, f.eks. ved flyrejser overholdelse af checkin-tider, samt ved sær- eller charterflyvninger forpligtelsen til at få ud- og tilbageture samt flyvninger til øvrige destinationer bekræftet inden for en frist, der oplyses af flyselskabet. Kunden skal i egen interesse tage disse ekstra forpligtelser til efterretning og skal tage hensyn til disse. Ved manglende opfyldelse af tilsvarende forpligtelser mister kunden eventuelt kravet på befordring uden at kunne fremsætte krav om (forholdsmæssig) refusion af rejsens pris.

(6) Kunden gøres opmærksom på, at mistet, beskadiget og forsinket bagage i forbindelse med flyrejser omgående skal anmeldes på stedet i henhold til lufttrafikretslige bestemmelser ved hjælp af en skadereklamation (“PIR - Property Irregularity Report”) til det kompetente flyselskab. Flyselskaber og rejsearrangører kan afvise skadeserstatninger på grund af internationale overenskomster, hvis PIR/skadereklamationen ikke er indleveret forskriftsmæssigt udfyldt. Skadereklamationer skal i tilfælde af beskadiget bagage indleveres inden for 7 dage, og ved forsinket bagage inden for 21 dage efter udlevering. Tab, beskadigelse eller fejlrutning af rejsebagage skal desuden uden ugrundet ophold anmeldes til rejsearrangøren, dennes repræsentant hhv. kontaktpunkt eller rejseformidleren.  Dette fritager dog ikke den rejsende for at indlevere en PIR/skadereklamation til flyselskabet inden for ovennævnte frister.

IV. Ingen fortrydelsesret ved formidlingsaftaler

Med hensyn til formidlede aftaler om personbefordring (f.eks. med fly, tog, bus osv.) og indkvarteringsydelser (f.eks. hotel, pension osv.) er en lovbestemt fortrydelsesret som hovedregel udelukket ifølge §§ 312 stk. 2 nr. 5; 312g stk. 2 pkt. 1 nr. 9 i BGB, såfremt den pågældende serviceudbyder med kunden ikke har aftalt afvigende bestemmelser.

V. Priser, betalingsbetingelser

(1) Alle priser gælder inkl. lovbestemt moms og indeholder alle øvrige priskomponenter.

(2) Regninger er  – med forbehold af udtrykkeligt afvigende betalingsfrister i det enkelte tilfælde – forfalden til betaling uden fradrag umiddelbart efter modtagelse af regningen. Forfaldsregler for andre betalinger, som kunden skal erlægge direkte til de pågældende serviceudbydere inden for rammerne af formidling af ydelser, fremgår af serviceudbydernes forretningsbetingelser hhv. deres øvrige oplysninger om betaling.

(3)  Travelcircus er af serviceudbyderen autoriseret til at modtage betalinger fra kunden. Betalingsmåder inklusive beløbet eller procentdelen af den pris, der skal erlægges som depositum, samt et tidsskema vedrørende betaling af restbeløbet eller tilrådighedsstillelse af finansielle sikkerheder, fremgår af tilbuddet på websitet / i tjenesten.  Kunden kan foretage betalingen ved hjælp af et af de betalingsmidler, som er blevet oplyst under reservationsprocessen på websitet hhv. i tjenesten.

VI. Ombooking, afbestilling

(1) Detaljerede oplysninger om ombooking, annullering og afbestilling - især inden for hvilken frist og på hvilken måde kunden kan udøve tilsvarende rettigheder - fremgår af hjælpesiderne på websitet og de tilsvarende reservationsdokumenter.

(2) Ved formidling af en aftale om en pakkerejse kan kunden inden rejsens begyndelse når som helst opsige aftalen mod betaling af en passende erstatning eller, hvor relevant, et af rejsearrangøren krævet standardiseret opsigelsesgebyr. Det står kunden frit for at påvise, at der ikke er opstået nogen skade eller en ringere skade, som er beregnet i det standardiserede opsigelsesgebyr.

VII. Reklamationer, fremsættelse af reklamationer og kundens øvrige erklæringer

(1) Reklamationer om Travelcircus’ forretningsførelses- hhv. formidlingsydelse skal anmeldes straks til Travelcircus. Såfremt det med rimelighed kan forlanges, skal Travelcircus får mulighed for afhjælpning. Såfremt en sådan anmeldelse undlades culpøst, selv om rimelig afhjælpning fra Travelcircus’ side ville have været mulig, bortfalder kundens krav i henhold til forretningsførelses- hhv. formidlingsaftalen.

(2) I egenskab af rejseformidler har Travelcircus fuldmagt til at modtage reklamationer samt andre erklæringer fra kunden om levering af rejseydelser. Som rejseformidler underretter Travelcircus omgående rejsearrangøren om sådanne anmeldelser og erklæringer fra kunden. Kunden er forpligtet til omgående at anmelde mangler til rejselederen, hvis han ønsker at gøre krav i §§ 651m, n i BGB gældende. Ved omgående forstås i den forbindelse uden udgrundet ophold. Travelcircus anbefaler, at kunden dokumenterer mangler og overfører - som minimum den yderligere - fremsættelse af reklamationen på et varigt medium (f.eks. brev, vedhæftet pdf-fil i en e-mailmeddelelse).

VIII. Ansvar, bookingsfejl

Ansvaret er reguleret i henhold til lovforskrifterne.

Såfremt Travelcircus’ ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for Travelcircus’ ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og agenter.

IX. Forældelse

(1) Krav mod Travelcircus i anledning af formidlingsaftalen forældes i modsætning til den lovbestemte regel i § 195 i BGB inden for et år, medmindre det drejer sig om skader, som er forårsaget som følge af tab af menneskeliv, personskade eller skader på helbredet, eller sådanne skader, der beror på en groft uagtsom pligtforsømmelse fra Travelcircus’ side eller en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse begået af en lovlig repræsentant eller agent for Travelcircus.

(2) Forældelsesfristen begynder i slutningen af det år, i hvilket kravet er opstået og brugeren/kunden har fået kendskab til de forhold, der ligger til grund for kravet og debitorens person eller uden grov uagtsomhed ville have fået kendskab til disse forhold.

X. Forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbestilling af rejsen

For at sikre kundens planlægning af rejsen mod uforudsete risici, anbefaler Travelcircus på det kraftigste, at kunden tegner en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved afbestilling af rejsen samt i givet fald at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter til bistand, herunder hjemtransport, i tilfælde af ulykke, sygdom eller død og/eller andre hensigtsmæssige forsikringer (f.eks. rejsegodsforsikring). En forsikring,  der dækker den rejsendes udgifter ved afbestilling af rejsen. er ikke omfattet af de ydelser og priser, som Travelcircus tilbyder.

XI. Informationer om pas- og visumkrav og sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet

(1) Informationer om de generelle pas- og visumkrav i destinationslandet, herunder om, hvor lang tid det omtrent tager at opnå visum, samt om sundhedsmæssige formaliteter, fremgår af det pågældende tilbud på websitet / tjenesteydelsen. I den forbindelse tages der udgangspunkt i, at der ikke gør sig nogen særlige forhold gældende for kunden eller eventuelle medrejsende (f.eks. dobbelt statsborgerskab, statsløshed) – hvis det ikke er tilfældet beder Travelcircus kunden om at meddele dette forud for ved booking af rejsen.

(2) Kunden kan finde yderligere information på den kompetente myndigheds eller forvaltnings website i det land, hvor kunden har sin bopæl. Brugere eller kunder, som er ikke-EU-borgere, kan finde yderligere oplysninger om pas- og visumkrav på Eu’ens frit tilgængelige informationssider på https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_de.htm, hvor yderligere informationer om indrejsen er tilgængelige for alle EU-lande samt kontaktoplysninger om de nationale forvaltninger i EU-landene.

(3) Kunden er selv ansvarlig for at fremskaffe og medbringe alle nødvendige, officielle rejsedokumenter samt for at overholde toldbestemmelser og valutaforskrifter, samt for at overholde forbud mod eksport af bestemte varer eller genstande. Kunden skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, f.eks. betaling af afbestillingsgebyr Dette gælder dog ikke, hvis formidleren ikke har informeret kunden eller formidleren har afgivet urigtige eller utilstrækkelige oplysninger.